Publicidade
Chiquititas

Chiquititas

Zug Knafaim

Álbum: #Chiquititas - Mais Tocadas 2 Plays

Zug Knafaim Letra

Ulai ata choshev she anachnu shonim
Aval betoch halev anachnu domim
Shneinu yodim laatzom et haeinaim
Bli af mila
Lifros zug knafaim
Zug knafaim

Haknafaim haele ikchu otanu
Lemakom rachok
Haknafaim haele yashiru lanu
Taam matok
Haknafaim haele iamriu itanu
Im col hasodot vehatikvot
El hachalomot

Ulai ata choshev sheani negdecha
Aval ata toe ki ani letzidcha
Shneinu iodim
Lehoshit et hayadaim
Bli af mila
Lauf el hashamaim
El hashamaim

Haknafaim haele ikchu otanu
Lemakom rachok
Haknafaim haele yashiru lanu
Taam matok
Haknafaim haele iamriu itanu
Im col hasodot vehatikvot
El hachalomot