Publicidade

Alane Letra

Sôh ndêri nsang hé
Mi ni ya sôh ndé
Bi ka mi nsanghé hé ngami mitou
Mi kwa mi tchô a ndôuh mi kwa hô yê
Sôh ndêri nsang hé
Mi ni ya sôh bêbi sôh ndê
Bi ka mi nsanghé hé ngami mitou
Mi kwa mi tchô a ndôuh mi kwa hô yê

Alanè mba yi wouma wé
Oh tou sôndé oh mayê
Alanè mba yi wouma wé
Oh tou sôndé oh mayê

Wé ya nsénga wé
Wana wé ndé lambo

Sôh ndêri nsang hé
Mi ni ya sôh bêbi sôh ndê
Bi ka mi nsanghé hé ngami mitou
Mi kwa mi tchô a ndôuh mi kwa hô yê
Alanè mba yi wouma wé
Oh tou sôndé oh mayê
Alanè mba yi wouma wé
Oh tou sôndé oh mayê

Wé ya nsénga wé
Wana wé ndé lambo
Nê ma kani kasso
Nê ma kwa sê kwa
Nê ma kwa ni kasso
Nê ma kwa nê kwa
Nê ma kani kasso
Nê ma kwa sê kwa
Nê ma kwa ni kasso
Nê ma kwa nê kwa

Alanè mba yi wouma wé

Alanè mba yi wouma wé
Oh tou sôndé oh mayê
Alanè mba yi wouma wé
Oh tou sôndé oh mayê

Wé ya nsénga wé
Wana wé ndé lambo
Wé ya nsénga wé
Wana wé ndé lambo