Publicidade
Chiquititas

Chiquititas

Achat, Shtaim, Shalosh

Álbum: #Chiquititas - Mais Tocadas 4 Plays

Achat, Shtaim, Shalosh Letra

Achat, shtaim, shalosh achshav umiad
Harimu raglaim asur lehitbatel
Avadim ktanim niku et col habait
Mi sheitatzel yachtof etzli barosh

Arba, chamesh, veshesh maher zo pkuda
Hanifu yadaim yesh hamon avoda
Lenakot, leshafshef, lehabrik, lekartzef
Legahetz, lemarek taritzpa laneshek
Ad shehamaon ierae kemo armon

Im nispor ad eser ulai hi titpager
Im nispor ad mea ulai hi titporer
Ki baolam hagadol veharachav
Yeshno ei sham mi sheoti iohav

Bimkom lashir sadru miad taaronot
Shitfu chazak et hakirot vamisdronot
Haim ei paam baolam nimtza
Et ha gibor sheal rosha ianchit ptzatza?!

Achat shtaim shalosh arba chamesh
Achshav asur lanu lehitaiesh
Shesh sheva shmone
Shmone tesha eser
Kshenivrach mican hacol ihie beseder
Seder, seder
Dai

Im nispor ad eser ulai hi titpager
Im nispor ad mea ulai hi titporer
Ki baolam hagadol veharachav
Yeshno ei sham mi sheoti iohav

Ksheespor ad eser atem titofefu
Ksheespor ad mea atem hop titnadfu
Veaz nihie can beyachad yachi hael
Ani vaahuvi adon hakolonel
Ah!